Translate

長生殿 ~目錄白話傳奇小說

長 生 殿

原著:清‧洪 昇
改編:高景炎()


目 錄

……………………………………………… 1
  …………………………………………..  6
第一節         定情………………………  7
第二節         賄賂……………………… 11
第三節         春眠……………………… 14
第四節         春遊曲江………………… 19
第五節         隔閡……………………… 23
第六節         楊家三姐妹……………… 26
第七節         献……………………… 29
第八節         復和……………………… 35
第九節         郭子儀…………………… 41
第十節         天上宮闕………………… 45
第十一節   月宮霓裳………………… 49
第十二節   將相不和………………… 54
第十三節   窃……………………… 57
第十四節   長生殿舞………………… 59
第十五節   番煙將起………………… 64
第十六節   夜怨……………………… 67
第十七節        情真似假………………… 71
第十八節        反象……………………… 80
第十九節        長生之約………………… 84
第二十節        破潼關…………………… 88
第二十一節      驚變……………………… 90
第二十二節      魂斷馬嵬………………… 96
第二十三節      陰曹地府…………………103
第二十四節      罵賊………………………110
第二十五節      蜀中行……………………114
第二十六節      勤王之師…………………116
第二十七節      哭像………………………119
第二十八節      刺逆………………………
第二十九節      收京………………………
第三  十節      錦襪………………………
第三十一節      他鄉故知…………………
第三十二節      祭拜………………………
第三十三節      天上神間…………………
第三十四節      月下憶玉…………………
第三十五節      昇仙………………………
第三十六節      遷葬………………………
第三十七節      雨中夢……………………
第三十八節      嫦娥索譜…………………
第三十九節      覓魂………………………
第四  十節      重圓………………………
附錄:長恨歌  白居易…………………